Advisory Board

Prof. Shrinivasa Varakhedi, Vice Chancellor, Kavikulaguru Kalidas Samskrit University, Maharashtra

Dr. B V Venkataramana, Dean, Shastra Faculty, Karnataka Samskrit University, Bengaluru

Dr. Ganesh Eshwar Bhat, Dept of Adwaita Vedanta, Rajiv Gandhi Campus, Sringeri