“उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी” इति परिभाषायाः वाचनिकत्वविचारः

Shambhunath Bhat
Research Scholar
Karnataka Samskrit University
Bangalore
Email- shambbubakkal@gmail.com
Ph- 9482493321

 

सारांशः

लेखनेऽस्मिन् नागेशोक्तवाचनिकत्वस्य औचित्यं विचार्यते । कैयटादिभिः एषा ज्ञापकसिद्धांशानुवादः, न तु अपूर्वरूपेण वाचनिकी इति उपपादितम् । पक्षद्वये कः पक्षः युक्तः इति परिशील्यते । महाभाष्ये सहयुक्तेऽप्रधाने इति सूत्रभाष्ये एषा पठिता । युक्तीनां बलाबलसमवलोकनेन कः पक्षः ज्यायानिति निर्णीयते । 

 

Key words – उपपदविभक्तिः, कारकविभक्तिः, वाचनिकी, ज्ञापकसिद्धा, परिभाषा, न्यायः

 

“सहयुक्तेऽप्रधाने” इति सूत्रभाष्ये उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इत्येषा परिभाषा आनुपूर्व्या पठिता । तत्र अप्रधाने इति दलस्य अभावे पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र पितरि अतिव्याप्तिमाशङ्क्य अनया परिभाषया समाहितम् । पितृशब्दात् कारकविभक्तेः प्रथमायाः, उपपदविभक्तेः तृतीयायाः सम्प्राप्तौ प्रथमा एव कारकविभक्तिः भवति इति तद्बाष्याशयः । अनेन एव भाष्येण प्रथमा कारकविभक्तिः इति गम्यते । अत्र एषा परिभाषा या पठिता सा किं वाचनिकी आहोस्वित् न इति कश्चन विचारः क्रियते । 

नागेशाशयः 

“इयं च वाचनिक्येव” इति वदता नागेशभट्टेन अपूर्वा एषा परिभाषा भाष्यकारैः पठिता इति परिभाव्यते । परिशील्यमाने कैयटादिभिः उक्ताः युक्तयः युक्ततराः इति   अवगम्यते । तत्र नागेशेन स्वपक्षः इत्थं समर्थ्यते – “तत्र च दीयते कार्यं भववत्“  इति सूत्रे भाष्ये “कार्यग्रहणमनर्थकं भवेन कृतत्वात्“ इति कात्यायनेन कार्यग्रहणे प्रत्याख्याते भाष्यकृता “कार्यग्रहणमेव भवान् प्रत्याचष्टे न पुनः दीयते ग्रहणमपि । यथैव यन्मासे कार्यं तन्मासे भवं भवति । एवं यदपि मासे दीयते तदपि मासे भवं भवति । तत्र ’तत्र भव’ इत्येव सिद्धम् । न सिद्ध्यति । नैतन्मासे दीयते । किं तर्हि ? मासे गते । एवं तर्हि औपश्लेषिकमधिकरणं   विज्ञास्यते ।” इति दीयतेग्रहणमपि प्रत्याख्यातम् ।

वार्तिककाराः कार्यग्रहणं प्रत्याख्यातुं शक्यते इति कथयन्ति । यतो हि सूत्रेऽस्मिन् भववत् इत्यनेन “तत्र भवः” इत्यधिकारे विहिताः प्रत्ययाः तत्तत्प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति । अतः कार्यग्रहणं सूत्रे न कार्यम् । एवं दीयतेग्रहणमपिप्रत्याख्येयम् इति भाष्यकाराणाम् आशयः । यथा मासे कार्यं तन्मासे भवं भवति । एवं यन्मासे दीयते वेतनादिकं तदपि तत्र भवं भवति इति । अतः भववत् इत्यनेने अयमप्यंशः गृह्यते । कार्यापेक्षया अत्र कश्चन भेदो वर्तते । कार्यं तु मासे एव भवति । परं वेतनादिकं तु मासे गते [अतीते] दीयते । अतः नात्र भववत् इत्यनेन सिद्ध्येत् इति शङ्कितम् । तदा मासे अतीते दीयमानस्यापि वेतनस्य मासः अधिकरणं भवति । औपश्लेषिकाधिकरणस्य अर्थः – उप=समीपे,  श्लेषः = सम्बन्न्धः , यस्य तत् अधिकरणं औपश्लेषिकाधिकरणम् । एवं च उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इति न्यायेन कारकविभक्तेः बलवत्त्वमुच्यते । अतः मासे गते सति दीयते इति “यस्य च भावेन भावलक्षणं” इति उपपदसप्तम्यपेक्षया “सप्तम्यधकरणे च”  इति सूत्रविहितकारकसप्तमी एव बलीयसी । 

तत्रैव कैयटोक्तमपि अस्माकमनुकूलमिति नागेशोपाध्यायाः कथयन्ति । “मासे दीयते इति नैषा अधिकरणसप्तमी । किं तर्हि ?  यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति”। तत्र भवः इत्यत्र च अधिकरणसप्तम्याश्रिता । तत्र भवः इत्यत्र अधिकरणसप्तम्याश्रयणे मानं तु एषा परिभाषा । अस्याः वाचनिकत्त्वे एव अयं कैयटाभिप्रायः युज्यते इति । यस्य चेत्यादिसूत्रेण विधीयमाना उपपदविभक्तिः क्रियामश्रित्य एव  प्रवर्तते । यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी भवति इति तदर्थः । अतः क्रियाश्रिता एषा विभक्तिः । कारकविभक्तिस्तु क्रियामाश्रित्य एव भवति । एवं च अत्र अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः वक्तुं न शक्यते । अतः एषा वाचनिक्येव इति नागेशाशयः । 

नागेशाशयौचित्यानुशीलनम् 

अत्र अन्तरङ्गबहिरङ्गभावेनैव समाधानं भवितुमर्हति । तथाहि तत्र च “दीयते कार्यं भववत्”  इत्यस्य उदाहरणत्त्वेन मासे दीयते इत्यत्र विचारः कृतः । तत्रैव या दानक्रिया उपात्ता तत्क्रियासम्बन्धस्य उभयसाधारणत्त्वेऽपि अधिकरणसप्तमीनिमित्तभूतः क्रियाकारकभावः अन्तरङ्गः । तस्य शीघ्रोपस्थितिकत्त्वात् । भावलक्षणसप्तमी या सत्सप्तमी इति कथ्यते तस्याः प्रवृत्तिहेतुः ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्धः । यश्च बहिरङ्गभूतः । यतोहि अयं ज्ञाप्यज्ञापकभावसम्बन्धः क्रियाकारकभावसम्बन्धमूलकः । ज्ञापनक्रियासम्बन्धं विना सम्बधिनोः ज्ञाप्यज्ञापकभावः न सम्भवति । सोऽपि सम्बन्धः न साक्षात् । प्रकृतेऽपि मासे दीयते इत्यत्र दानक्रियया एव मासस्य अधिकरणत्त्वं सिद्ध्यति । परन्तु मासे अतीते दीयते इत्यत्र दानक्रियातिरिक्ता या अतिक्रमणक्रिया सा अपेक्षिता भावलक्षणसप्तम्याः । एवं च अन्तरङ्गत्त्वादेव अत्र कारकविभक्तेः बलवत्त्वम् । 

 

नागेशपक्षे हेत्वन्तरम् 

प्रकारान्तरेण वाचनिकत्त्वं साधयितुं प्रयत्यते । तथाहि ’नमस्यति देवान्’  इत्यादौ उपपदविभक्तेः… इत्यादि परिभाषया एव कर्मणि द्वितीया प्रवर्तते । नमस्यति इत्यत्र उत्कृष्टत्त्वप्रकारकबोधनं नमःशब्दार्थः । तदनुकूलव्यापारः विशिष्टस्य अर्थः । एवः च धात्वर्थनिष्ठक्रियाजन्यफलाश्रयत्त्वरूपकर्मत्त्वं निमित्तीकृत्य द्वितीया । तदपेक्षया विशेषणीभूतनमःपदार्थसम्बन्धनिबन्धना   चतुर्थी । अत्र अन्तरङ्गत्त्वात् चतुर्थी एव स्यात् । विशेषणांशमात्रापेक्षितत्त्वात् चतुर्त्याः । दितीया तु विशिष्टमपेक्ष्य प्रवर्तते इति तस्याः बहिरङ्गत्त्वम् । एवं च विना वाचनिकत्त्वम् अस्याः परिभाषायाः प्रकृते प्रवृत्तिरेव न स्यात् । 

हेत्त्वन्तरविघटनम् 

तत्र एवं समाधीयते – “अन्तरङ्गापेक्षया प्रधानकार्यं बलवत्”  भवति । विशिष्टक्रियायाः प्राधान्यात् तदपेक्षया प्रवर्तमाना विभक्तिः प्रबला भवति । अयं न्यायः बहुत्र स्वीकार्योऽपि । यथा ’मूलकेनोपदेशं भुङ्क्ते’ इत्यादौ भुजिक्रियानिरूपितकरणत्त्वप्रयुक्ता तृतीया भवति उत उपदंशनक्रियानिरूपितकर्मत्त्वप्रयुक्ता द्वितीया इति संशयः जायते । तत्र प्रधानभुजिक्रियानिरूपितकरणप्रयुक्ततृतीया एव । न तु अप्रधानभूतोपदंशनक्रियानिरूपितकर्मत्त्वप्रयुक्ता दितीया । एवं च एतदर्थमपि उपपदविभक्तेः… इत्यादिपरिभाषायाः वाचनिकत्त्वं नापेक्षते । 

नागेशपक्षे अपरो हेतुः 

सहयुक्तेऽप्रधाने इत्यत्र भाष्ये ध्वनितमस्याः वाचनिकत्त्वमिति    नागेशाशयः । तत्र हि प्रकृतपरिभाषया तृतीयातः प्रथमायाः प्राबल्यं स्वीकृत्य अप्रधानेग्रहणं प्रत्याख्यातम् । प्रथमाविभक्तिः अपि कारकविभक्तिः भवति । अतः अनया परिभाषया प्रथमायाः प्राबल्यमुच्यते । इदं च अस्याः वाचनिकत्त्वे एव सिद्ध्यति । यतो हि ’पुत्रेण सहागतः पिता’ इत्यादौ तृतीयापेक्षया प्रधानकार्यत्त्वम् अन्तरङ्गत्त्वं वा प्रथमायाः न सम्भवति । अतः एषा वाचनिक्येव स्यादिति   तदाशयः ।

अपरहेत्वपसारणम् 

इहापि प्रसङ्गे अन्तरङ्गत्त्वमस्ति प्रथमायाः । तथा हि प्रथमाविभक्तिः प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति इति सा अन्तरङ्गा । तृतीया तु बहिर्भूतसहार्थसम्बन्धमपेक्ष्य प्रवर्तते इति बहिरङ्गा । तर्हि अन्तरङ्गत्त्वादेव खलु तत्र प्रथमा भवति ।

 

उपसंहारः 

इत्थम् उपपदविभक्तेरित्यादिन्यायः अन्तरङ्गबलीयस्त्वादिन्यायफलभूत    एव । न तु अपूर्वफलसाधकः । तत्र कैयटादिभिः यथा प्रतिपादितं तथैव स्वीकारः उचितः । नागेशेन यद्यपि वाचनिकत्त्वं प्रतिपादितं तथापि युक्तीनां दौर्बल्यात् न युक्ततरः पक्षः तस्य । 

 

आकरग्रन्थाः – 

  1. परिभाषेन्दुशेखरः – नागेशभट्टविरचितः श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिसम्पादितः राष्ट्रियस्ंस्कृतविद्यापीठम् तिरुपति 2004.
  2. व्याकरणमहाभाष्यम् द्वितीयखण्डम् प्रदीपोद्योतसहितम्, पतञ्जलिना विरचितम्, शिवदत्तशर्मभिः संशोधितम्, चौकम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम् देहली, २००७(पुनर्मुद्रणम्)
  3. व्याकरणमहाभाष्यम् तृतीयखण्डम् प्रदीपोद्योतसहितम्, पतञ्जलिना विरचितम्, शिवदत्तशर्मभिः रघुनाथशास्त्रिभिश्च संशोधितम्, चौकम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम् देहली, २००८(पुनर्मुद्रणम्)
  4. व्याकरणमहाभाष्यम् चतुर्थखण्डम् प्रदीपोद्योतसहितम्, पतञ्जलिना विरचितम्, भार्गवशास्त्रिभिः संशोधितम्, चौकम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम् देहली, २००७(पुनर्मुद्रणम्)
  5.  www.ashtadhyayi.com